Politikområden

Framåtanda/Näringsliv
Köping ska stå i framkant för en långsiktig robust energiplan som ger genomslag i nationen. Att vara en kommun med framåtanda som gynnar utveckling av energilösningar för att stärka kommunens näringsliv. Näringsliv och företagare ska känna att Köping är en kommun där de möts med öppna armar och stort intresse. Köping ska vara förstavalet när företag funderar på var de ska etablera sig.
Köpings kommun ska stötta näringslivet och nyetableringar. Småföretagare är speciellt bra för kommunen, då företagarna själva ofta flyttar till kommunen samtidigt som de etablerar sig här. Det finns många fördelar med att satsa på dessa människor. Dels får Köpings kommun större intäkter via kommunalskatten, dels står man på en stabilare grund i lågkonjunkturer, då fler småbolag i stället för ett fåtal större minskar risken för stora sociala konsekvenser om ett enskilt bolag skulle gå i konkurs.
Fler företagsetableringar och växande företag kommer alla kommunens invånare till del i form av bättre ekonomi och ökad välfärd. Låt oss skapa de visioner och den styrning som just nu saknas, och jobba hårt för att bli en företagsvänlig kommun.
” Vi står för tydlighet och ansvar. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Partiets initiala uppdrag är att få till stånd ett Nej till storskalig vindkraft i Köpings kommun med omnejd. Vi bedriver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.”


Skola
Vi anser att man måste prioritera skolan och ett tydligt sätt är att ha just flera vuxna i skolan, det handlar om behöriga lärare men även om fritidsledare och elevassistenter mm. Det innebär att det måste satsas ekonomiskt på skolan för att detta skall vara möjligt, en skola med kvalité kräver resurser. Vi tycker att fler närvarande vuxna i skolan är en förutsättning för att få en tryggare skolmiljö såväl på lektioner som på raster. Att använda mer tid till relation mellan elever och lärare är viktigare än att lägga mer tid på administrativa uppgifter. En satsning på att ha fler vuxna som så kallad skolresurs närvarande i skolan skulle vara fruktsamt, då skulle ett erfarenhetsutbyte kunna ske samtidigt som det innebär fler vuxna i skolmiljön. Vi tror att många skulle ställa upp på en sådan satsning och den behöver inte vara så kostsam men ge stor effekt för pengarna. Att ha färre antal elever i klasserna vore önskvärt och skulle innebära mer arbetsro för eleverna, detta skulle kunna bli verklighet om man hade fler vuxna på plats. Man skulle kunna dela upp klasserna under lektionstid, ena halvan skulle t ex. kunna vara ute i naturen med en skolresurs medan andra halvan har lektion och sedan bytas av vid nästa tillfälle. Skolmaten är ett viktigt område som måste ses över i kommunen, många gånger är skollunchen det viktigaste och kanske det enda målet för skolbarnen. Vi menar att skolmaten i möjligaste mån skall vara närproducerad och hålla en bra kvalité. Vi anser att barnen är viktiga att satsa på och får inte bortprioriteras, får vi till en bra skolgång för kommunens elever kommer det att ge stora vinster i framtiden för såväl individ som kommunen!

Äldreomsorg
Vi anser att alla skall känna sig trygga oavsett ålder. Du som medborgare skall värderas lika oavsett om du bor i det egna hemmet eller på ett vårdboende. Det måste finnas tillräckligt med äldreboenden i kommunen som täcker behovet. 
Vi vill att bemanningen ses över inom äldreomsorgen i grunden. Vi tror på vikarier som är bundna till arbetsplatsen i stället för övergripande i kommunen. Det borgar för större trygghet och kontinuitet för såväl de äldre som för personalen. Vi tror att följdeffekten också blir mindre tid för schemaläggning och större personalkännedom. 
För oss är det alltid viktigast att ha individen i fokus.

Medborgares värde
Trygghet för såväl unga som gamla är av yttersta vikt för oss. Köpings kommun är och kan förbli en kommun som präglas av sammanhållning och där fokus är på boende för alla generationer. Alla ska värderas lika oavsett var man bor. Beslut om gemensamma samhällsutmaningar ska baseras på småskalighet. För oss har den mindre kommunens närhet till allt och känsla av samhörighet ett egenvärde. Etableringar och projekt i Köpings Kommun ska ha den inverkan att invånarna knyts samman med politikens företrädare och det lokala näringslivet. Projekt som skapar splittring, misstro och motsättningar ska undvikas helt.

Demokrati på riktigt
Demokratin är något vi aldrig kan ta för givet. Varje generation behöver ges möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet i hur samhället de befinner sig i utformas. Trots mer än 100 år av demokrati i Sverige behöver demokratin som institution ständigt utvecklas och förbättras, men även säkras så att besluten fattas för flertalets bästa och med respekt för fåtalet som har andra uppfattningar om vägvalen framför oss. Vanligt folk är ett lokalt parti och driver lokala frågor med kommuninvånarnas bästa som rättesnöre. Vi behöver inte ta hänsyn till nationella partiorganisationers uppfattningar i nationella frågor utan jobbar inom den lokala demokratins förutsättningar. Vi vill ge invånarna möjlighet att kunna påverka och få en inblick i processen i
beslutsfattandet. Vanligt folk står för tydlighet och ansvar. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Vi bedriver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap. Med Hyfs, Hövlighet och Hänsyn vill vi bidra till en trygg kommun där det är tryggt att bo, leva och verka.

Livsmiljö
Köpings kommun har stora möjligheter för en fantastisk livsmiljö. Stora barrskogar och en varierad jordbruksbygd med betesmarker, produktivt jordbruk och skogsbruk. Sjöar och vattendrag avlöser varandra och sätter prägel på en säregen natur. Köpings kommun har en stor potential att bli en friluftskommun med många möjligheter till fiske, bad och aktiviteter i naturen. Vi kommer att kämpa för att naturområden tas tillvara, att vandringsleder ordnas, att antalet friluftsmöjligheter i kommunen blir betydligt fler. Vi anser att Köpings kommun skall vara i framkant när det gäller naturmiljöer, detta område har stor utvecklingspotential.

Vi står för ett tydligt Nej till storskalig vindkraft i Köpings kommun med omnejd! Vi anser att det finns andra energikällor som är betydligt effektivare och skonsammare för vår livsmiljö. En god infrastruktur ska finnas för alla i kommunen oavsett var man bor. Partiet ska aktivt jobba för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv.